Privacy policy

Chính sách Bảo mật (Privacy Policy) của vsipbacninh.vn

Chào mừng bạn đến với trang web vsipbacninh.vn. Tại đây, chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh trực tuyến hoặc offline. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan khác.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Trả lời các yêu cầu hoặc truy vấn của bạn.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Liên hệ với bạn để thông báo về các chương trình, sự kiện, hoặc thông tin liên quan.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định áp dụng.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng không đúng mục đích. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn thành mục tiêu đã nêu trong Mục 2, và chỉ sau khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại dưới đây:

 • Địa chỉ email: oanhvsipbacninh@gmail.com
 • Số điện thoại: +84 909 438 348

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật này sẽ được thể hiện trên trang web của chúng tôi, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi.

Kết luận

Chính sách Bảo mật này đã được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định bảo mật. Đặc biệt, chúng tôi cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Privacy Policy for vsipbacninh.vn

Welcome to the vsipbacninh.vn website. Here, we take the protection of your personal information very seriously. This Privacy Policy outlines how we collect, use, and safeguard your personal information when you access our website.

1. Information We Collect

We may collect your personal information when you submit requests or contact us through online or offline channels. Personal information may include your name, email address, phone number, and other relevant details.

2. Purpose of Using Personal Information

We use your personal information to:

 • Respond to your requests or inquiries.
 • Provide information about our products and services.
 • Enhance your experience on our website.
 • Contact you to inform you about programs, events, or relevant information.
 • Comply with legal regulations and applicable requirements.

3. Protecting Personal Information

We are committed to protecting your personal information and have implemented appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, or misuse. We only share your personal information with third parties when necessary to fulfill the purposes stated in Section 2 and only with your consent or as required by law.

4. Your Rights

You have the right to request access, modification, or deletion of your personal information from our systems. To do so, please contact us using the contact information provided below.

5. Contact Us

If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us through the following email address or phone number:

 • Email address: oanhvsipbacninh@gmail.com
 • Phone number: +84 909 438 348

6. Changes to the Privacy Policy

We may update this Privacy Policy over time without prior notice. These updates will be reflected on our website, so please check regularly for updates regarding any changes.

Conclusion

This Privacy Policy has been established to protect your personal information and ensure that we comply with privacy regulations. Specifically, we commit to not selling or sharing your personal information with third parties without your consent. If you do not agree with this Privacy Policy, please discontinue the use of our website.